Warsztat – „współczesna intensywna grupowa forma nauki i zdobywania doświadczeń, w której członkowie grupy uczą się przed wszystkim dzięki swojej aktywności. W centrum zainteresowania znajduje się własna nauka uczestników oraz wysoki poziom interakcji w grupie. Akcent w nauce zostaje położony na zdobywaniu dynamicznej wiedzy. Uczestnicy mogą sami ustanawiać swoje cele wspólnie z moderatorem przejmują odpowiedzialność za swoje procesy nauki”.

K. W. Vopel – „Warsztaty – skuteczna forma nauki”, 2004

kamienie

Grupa – grupowa forma pracy oparta na interakcjach między uczestnikami pozwalająca na swobodne doświadczanie i analizowanie w bezpiecznych warunkach grupy.

Warsztaty:

1. Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice (w przygotowaniu)

2. Seksualność dzieci i młodzieży – szkolenie dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą

Seksualność jest integralną sferą życia każdego człowieka. Rozwój seksualny zaczyna się już od poczęcia i trwa przez całe życie. Na seksualności składają się nie tylko zachowania, ale także tożsamość seksualna, orientacja seksualna, preferencje seksualne, postrzeganie roli kobiety czy mężczyzny i wiele innych aspektów wykraczających znacznie poza sferę fizyczną. Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży obejmuje wszystkie te obszary funkcjonowania , jest procesem złożonym i etapowym. Zachowania seksualne są jedynie zewnętrznym wyrazem głębszych zmian zachodzących w dojrzewającej psychice.

Aby zrozumieć zachowanie i móc je kształtować, konieczne jest odniesienie się do zachodzących w dziecku lub adolescencie zmian wewnętrznych – zarówno biologicznych jak i psychicznych. W tym zakresie nieoceniona jest roli wychowawców. Dzieci i młodzież potrzebują bowiem aktywnego i celowego udziału opiekunów nie tylko w kształtowaniu rozwoju intelektualnego, ale także seksualnego.

3. Wykorzystanie seksualne w dzieciństwie – szkolenie dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą

Wykorzystanie seksualne w dzieciństwie z znaczący sposób wpływa na rozwój dziecka a także jego późniejsze życie. Dzieci doznające przemocy seksualnej bardzo często nie ujawniają swoich przeżyć dopóki nie znajdą się w bezpiecznym, wolnym od przemocy środowisku. Aby zapobiegać narastaniu negatywnych konsekwencji i rozwoju poważnych zaburzeń, niezwykle ważne jest szybkie rozpoznawanie problemu i podejmowanie działań mających na celu przerwanie krzywdzenia dziecka oraz objęcie go pomocą psychologiczną.

Celem warsztatu jest umożliwienie wstępnego rozpoznawania problemu wykorzystywania seksualnego dzieci oraz podejmowania stosownych działań w celu pomocy dziecku.

4. Warsztaty dla dzieci i młodzieży – profilaktyka przemocy i ryzykownych zachowań seksualnych – szkolenia na bazie programu Fundacji Dzieci Niczyje „Nie przegraj” oraz „Nie daj się”.

Warsztaty przeznaczone są dla dzieci młodzieży w dwóch grupach wiekowych: młodzież ponadgimnazjalna oraz dzieci z klas 4-6 szkoły podstawowej.

Proponowane działania przeznaczone dla grupy ponadgimnazjalnej nastawione są na problem zagrożenia młodzieży komercyjnym wykorzystywaniem seksualnym, rozumianym jako wykorzystywanie dzieci do świadczenia usług seksualnych w zamian za wynagrodzenie lub inne korzyści. Jest to seria warsztatów, podczas których zaopatrzymy uczniów w wiedzę na temat tego zagadnienia, która pozwoli im rozpoznawać zagrożenie, bronić się przed nim oraz uświadomi jakie konsekwencje dla zdrowia seksualnego i psychicznego może nieść za sobą podejmowanie ryzykownych zachowań (w tym kontaktów seksualnych w zamian za różnorodne korzyści materialne). Podczas warsztatów młodzież poszerzy także swoją wiedzę o możliwych motywach podejmowania ryzykownych zachowań oraz pozna i zrozumie mechanizmy działania osób dorosłych wykorzystujących młode osoby. Poza tym nasze szkolenia zaopatrzą uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego poszukiwania pomocy w trudnych sytuacjach, w tym da im informacje o konkretnym miejscu, do którego mogą się zgłosić w razie potrzeby. Działania edukacyjne są częścią szerszej kampanii przygotowanej przez Fundację Dzieci Niczyje na temat zagrożeń dzieci i młodzieży komercyjnym wykorzystywaniem seksualnym.

Proponowane działania przeznaczone dla klas 4-6 szkół podstawowych obejmują warsztaty skoncentrowane m.in. na problematykę z zakresu przemocy fizycznej, psychicznej, emocjonalnej, przemocy w domu, bezpieczeństwa w Internecie i praw dziecka.

Grupy:

1. Grupa w oparciu o metodę SAFE – dla rodziców małych dzieci oraz par spodziewających się dziecka (w przygotowaniu)

2. Grupa dla ojców (w przygotowaniu)

3. Grupa spotkaniowa (w przygotowaniu)